Partiene og klima

Hvilket parti har den beste miljøpolitikken? Og hvilket har den dårligste? Her er en evaluering av alle partienes program.

Evalueringene er utført av Framtiden i våre hender på vegne av og med støtte fra over 80 organisasjoner i Klimavalg 2013, og du kan lese mer om kriteriene for evalueringene her.


debesteogversteklimapartiene

Miljøpartiet de grønne - Karakter 6MILJØPARTIET DE GRØNNE
MDG har et radikalt grønt program. De ønsker å omlegge Norge fra en oljebasert til en fornybarbasert energinasjon ved å stanse all petroleumsproduksjon i løpet av tjue år. Målsettingene til MDG er svært ambisiøse, og det er ingen tvil om at partiet setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser. De grønne ønsker livskvalitet for alle, framfor økende konsum, og vil for eksempel prioritere kortere arbeidstid framfor økt forbruk.
Les hele evalueringen her


Venstre - Karakter 6 minusVENSTRE
Venstre setter klima på dagsorden allerede i forordet til partiprogrammet og setter dette i sammenheng med et ansvar overfor kommende generasjoner. Venstre anerkjenner at global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor og følger opp med til dels omfattende forslag til klimatiltak under de mest relevante temaene i partiprogrammet.

Les hele evalueringen her


SV - Karakter 6 minusSOSIALISTISK VENSTREPARTI
Innledningen setter standarden for SV sitt partiprogram, og definerer klimakrisen som en av to store utfordringer for menneskeheten. SV ønsker å gjennomføre en større klimareform, som en av fire store reformer de neste år. Den inkluderer redusert utvinning av fossil energi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og satsing på miljøvennlig transport. Klima har en dominerende plass i SV?s program og tilnærmingen er kunnskapsbasert, og i henhold til FNs anbefalinger.

Les hele evalueringen her


Rødt - Karakter 5RØDT
Rødt anerkjenner alvoret i klimaendringene og vil at Norge skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med FNs anbefalinger. Kuttene skal tas innenlands og partiet vil avvikle kvotehandelen som klimatiltak. Partiet vil sikre arbeidsplasser i Norge og ha en nasjonal satsing på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi, kraftforedlende industri og framtidsretta matproduksjon. Rødt vil gjennomføre en kontrollert nedtrapping av oljevirksomheten og går inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les hele evalueringen her


Krf - Karakter 5KRISTELIG FOLKEPARTI
KrF tar utgangspunkt i menneskets forvalteransvar i møte med naturen og miljøet, og ønsker en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser, som også tar hensyn til kommende generasjoner. Krf vil at klimapolitikken skal legge føringer for andre politiske prioriteringer.

Les hele evalueringen her


Senterpartiet - Karakter 4SENTERPARTIET
Senterpartiet har en tidvis sterk klimaprofil, og er opptatt av samspillet mellom natur og samfunn. Partiet legger vekt på menneskenes forvalteransvar i møte med naturen. I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum, og kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet. Likevel er partiet lite ambisiøse med hensyn til en omlegging av næringslivet og samfunnet i en mer klimavennlig retning og de mangler en visjon for en utfasing av petroleumsnæringen. De tallfester ikke nasjonale kuttmål, og presenterer få tiltak for å bygge bro mellom fattige og rike land i de internasjonale klimaforhandlingene.

Les hele evalueringen her


Arbeiderpartiet - Karakter 3ARBEIDERPARTIET
Arbeiderpartiets viktigste mål er arbeid til alle. Partiet vil føre en offensiv kunnskaps- og næringspolitikk, men vier liten plass til klima. Partiet følger klimaforlikets mål for nasjonale kutt, noe som ikke er forenelig med FNs togradersmål. Internasjonalt har de en godt utviklet klimapolitikk med finansiering av klimatiltak og -tilpasning i sør, og partiet vil bidra aktivt til en omfattende internasjonal klimaavtale. Partiet setter miljø- og klimautfordringer i et generasjonsperspektiv og vil legge føre-var-prinsippet til grunn, Likevel mangler partiprogrammet ambisjoner og en visjon for et alternativ til en oljedrevet økonomi.

Les hele evalueringen her


Høyre  - Karakter 3 minusHØYRE
Høyres program er kort og konsist. Det er likevel påfallende at kun tre sider av programmet er dedikert til klima- og miljøpolitikk. At klimahensyn i liten grad er integrert i omtalen av andre politikkområder trekker også ned. Som helhet viser likevel Høyre at de har oppfattet at klimaendringer er en trussel. Partiet limer seg imidlertid tett opp til klimaforliket fra 2012, og viser liten kreativitet i form av nye ideer som kan bidra til å snu utslippstrenden. Skal Norges utslipp gå ned, må det anvendes både gulrot og pisk, og Høyre må legge mer kraft bak det vi antar er intensjonen; å bruke markedet i klimaets tjeneste.

Les hele evalueringen her


FrP - Karakter 2 minusFREMSKRITTSPARTIET
Frp har et svært begrenset fokus på klimatiltak i sitt partiprogram. Det er tydelig at partiet ikke har noen visjon for et fornybart samfunn og fører dermed ingen politikk for å komme dit. Partiet anerkjenner delvis kunnskapen om klimaendringer og at dette kan være alvorlig. De mener at Norge skal gjennomføre fornuftige utslippsreduserende tiltak så lenge disse ikke er fordyrende for norske forbrukere eller næringslivet. Partiet er opptatt av at vi ikke skal satse på symbolsaker i klimapolitikken. Frp satser på Norge som energistormakt, både når det gjelder strøm, varme og fossil energi. Partiet har ambisiøse planer for utbygging av infrastruktur, men tar ingen klimahensyn.
Les hele evalueringen her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>